|

Nye førerkortforskrifter

Endringer i førerkortforskriften gjeldende fra 26 10 2017

Førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, BE, S og T gis 15 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-2 til § 4-4 eller vedlegg 1.

Er det levert helseattest, settes gyldigheten fra attestens utstedelsesdato. For søker som har fylt 60 år, settes utløpsdato på førerkortet til dagen før søker fyller 75 år eller til helseattestens utløp hvis dette leveres.

For å oppnå uavbrutt førerett kan førerkortet fornyes med helseattest før fylte 75 år med varighet inntil dagen før fylte 78 år.

Fra fylte 75 år er det krav om helseundersøkelse og utstedelse av nytt førerkort, jf. vedlegg 1 § 4 første ledd bokstav e.

Har søker fylt 75 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten. Har søker fylt 75 år, men ikke 78 år, kan helseattesten utstedes med inntil 3 års gyldighet, men maksimalt til dagen før fylte 80 år. Etter fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil 2 år om gangen.

Overgangsbestemmelser

  • 4-6 Utfasing av førerkort utstedt før 19. januar 2013

 

Førerkort utstedt før 1. april 1979, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2020.

Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2023.

Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2033.

Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet.

Fra og med 19. januar 2033 må EU-førerkort som benyttes for kjøring i Norge være i overensstemmelse med den nyeste EU-modellen for førerkort for å være gyldig.