Politiets Pensjonistforbund «får» gjennomslag for sine saker i SAKO-samarbeidet

Landsmøte i Pensjonistforbundet har nedsatt et organisasjonsutvalg som skal arbeide langs tre «stolper» for å sette organisasjonen i stand til å få best mulig gjennomslag lokalt/sentralt for de politiske sakene i deres handlingsplan.  

De tre stolpene er verving, organisasjonsutvikling og nødvendig opplæring. Under organisasjonsutvikling skal det fortsatt jobbes med å få på plass et samarbeidsutvalg i hver kommune – der dette er naturlig. Videre skal det søkes et samarbeid-, og vurdere muligheten til å involvere SAKO-organisasjonene i dette arbeidet. 

Under PPFs handlingsplans kapt. 4, samarbeid, er samarbeidsavtalen med Pensjonistforbundet/SAKO nevnt;

  PPF er avhengig av et godt og nært samarbeid med alle relevante organisasjoner for å nå sine mål på vegne av medlemmene.

  Gjennom avtalen mellom Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen samarbeider PPF med; Pensjonistforbundet, Postpensjonistene, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes forbund, LO-Stats kontaktutvalg, Telepensjonistenes Landsforbund og Statens Vegvesens pensjonistforbund. Det er 4 – 5 årlige møter i SAKO-gruppen og en årlig SAKO-konferanse i regi av Pensjonistforbundet. PPF deltar i 4 årlige møter med statsråden for Arbeids- og sosialdepartementet. Dette om forhold som angår pensjonister og trygdede, om krav til kommende statsbudsjett og om lønnsoppgjøret (drøftingsmøte).

  Under saker om samarbeid det skal arbeides særskilt med står det; 

  • å ivareta og utvikle samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen

  Det er rimelig ordnede forhold sentralt i dette samarbeidet, men hvordan utvikle et lokalt samarbeid – der dette er mulig? Egil kommer til å møte for PPF i møter med Pensjonistforbundet/SAKO, og Bjørn har vært sentral i etableringen av samarbeidsutvalg. Vil derfor foreslå at de kommer tilbake med ei skisse til hvordan PPF kan bidra til et tettere og bedre lokalt SAKO-samarbeid. 

  Forbundskortet og nestleder Egil Haaland utarbeider et forslag til fremdriftsplan.