Landsmøtet 2017 – innkalling

Til våre lag og foreninger, Kontrollnemda, Valgkomiteen og Hederstegnutvalget.

LANDSMØTET 2017 – INNKALLING

Det innkalles med dette til Landsmøtet på Scandic Hotell, Hell i tiden 30.05 – 01.06.2017, jfr. vedtektenes § 7 1. avsnitt. Delegatene møter til registrering på hotellet fra kl. 0900, Landsmøtets åpning er kl. 1400. Hjemreisen er etter lunsj kl. 1400 1. juni. Vi arbeider med eget tema for formiddagen 1. juni slik at selve Landsmøtet kan være ferdig avviklet 31.5.2017.

Lag og foreninger har rett til 1 – en representant for hvert påbegynt 100 registrerte betalende medlem i forbundet – jfr. vedtektenes § 7 1. avsnitt.

Representantene skal være utstyrt med fullmakt (se vedlagte blankett) underskrevet av to i styret til den lokale avdelingen. Frist for innsendelse av fullmakten settes til 26. april 2017 – jfr. § 7.1. avsnitt. Utkast til fullmakts blankett vedlegges.

INNSENDELSE AV FORSLAG

Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet, fra lokalavdelingen og direkte tilsluttet medlem, sendes Forbundsstyret innen 3. mars 2017, jfr. vedtektens § 7.2.

LANDSMØTETS DAGSORDEN, FORRETNINGSORDEN OG INNKOMNE FORSLAG

Forbundsstyret vil sende ut forslag til dagsorden, forretningsorden og innkomne forslag til lokalavdelingene medio april 2017, jfr. vedtektenes § 7.2. avsnitt.
Landsmøtets dokumenter sendes de valgte delegatene senest primo mai 2017.

VALGKOMITEEN OG HEDERSTEGNUTVALGET

Frist for innsendelse på kandidater til forbundsstyret og utvalg sendes valgkomiteens leder; Torbjørn Finn, Kongleberget 18, 1727 Sarpsborg, telefon 92433183, e-postadresse: torfinn.norge@yahoo.no innen 7. mars 2017.

Forslag til kandidater til hederstegnet sendes utvalgets leder; Odd Kjell Abrahamsen, Tvidøblane 28, 4700 Vennesla, telefon 90050344,
e-postadresse: ok.abraham@online.no, innen 7. mars 2017.

REISEMÅTE, OBSERVATØRER OG MEDREISENDE

Reisen foretas, etter en totalvurdering, på den for PPFs hurtigste og billigste måte – jfr. økonomireglementet. I tvilstilfeller vurderer Forbundskontoret og delegat sammen hvilken reisemåte som er hurtigst og billigst for PPF. Flybilletter må bestilles i god tid slik at billigst mulig billettpris oppnås.

Ved bruk av alternativt transportmiddel, der fly er billigste måte, refunderes utgiftene som om fly har vært benyttet. Rabattordninger skal brukes der det er mulig.

Tillatelse til bruk av egen bil hvor det kreves kilometergodtgjørelse, må være innhentet skriftlig/ved e-post fra forbundskontoret. Slik tillatelse skal vedlegges reiseregningen. Innvilgelsen er avhengig av begrunnelsen for at offentlig kommunikasjon ikke kan brukes eller at det blir billigere å kjøre privat bil – f.eks. at flere delegater kjører sammen. Delegater som av praktiske grunner velger å bruke egen bil, får refundert reisegodtgjørelse for billigste reisemåte. Imidlertid må det i reiseregningen redegjøres for hva billigste måte koster.
Det er mulig for foreningene/lagene å sende observatører for egen regning. Frist for påmelding av observatører og medreisende bes gitt til Forbundskontoret innen 20. april 2017.

Helpensjon for observatører er totalt på kr. 2.500,-. Regning for observatører sendes til vedkommende lag/forening etter Landsmøtet. Helpensjonspakke for medreisende/ledsager er kr 1.325,- per døgn. Gjelder det kun overnatting og frokost koster det kr. 300,- per døgn. I tillegg kan man fritt kjøpe det måltidet man måtte ønske på hotellet.

OPPSUMMERING AV FRISTER:

  • Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet, 3. mars 2017
  • Forslag til Valgkomiteen, 7. mars 2017
  • Forslag til Hederstegnutvalget, 7. mars 2017
  • Forslag til dagsorden, forretningsorden og innkomne forslag sendes til lokalavdelingene, medio april 2017 (PPF ansvarlig)
  • Påmelding av observatører og medreisende, 20. april 2017
  • Innsendelse av utfylte fullmakts blanketter, 27. april 2017
  • Landsmøtets dokumenter sendes de valgte delegatene senest primo mai 2017. (PPF ansvarlig)
  • Åpningen av Landsmøtet 30.05.2017 kl. 1400
  • Hjemreisen etter lunsj 01.06.2017 ca. kl. 1400

Tilbakemeldinger på denne innkallingen sendes både til ppf@pf.no og Kyrre@pf.no.

Av hensyn til arbeidsmengden og hotellet, ønsker vi at de frister som er satt overholdes.

Mvh

Kyrre Stenbro
Forbundsleder

Sigmund Engen
Forbundssekretær

Vedlegg:
– Økonomireglementet
– Fullmakts blankett