Økonomisk støtte til lag- og foreninger med bakgrunn i mva. kompensasjonen

Politiets Pensjonistforbund har nå fått svar på vår årlige søknad om mva kompensasjon. Den 15.-16. mars i år inviterte PPF til fagseminar om regnskap og skrev den gangen i invitasjonen:
«PPF søker årlig om mva. kompensasjon for underliggende lag og foreninger. For å kunne
bli med på denne ordningen må lagene/foreningene oppfylle noen kriterier og regnskapet
må føres på en tilfredsstillende måte.
«

Vi ønsker at alle våre lag og foreninger kan bli tatt med på ordningen og avholder derfor et seminar hvor vår revisor er foredragsholder.

27 av våre 40 lag og foreninger er nå med på ordningen og vi fikk nylig etter søknad
innvilget kr. 207.763,-. Beløpet vil bli fordelt i etter søknad så fort de kommer inn på
PPF sin konto, dvs. i løpet av 2 uker.