PPF – årsfornyelsen 2017 – PF Forsikring

1. Frivillige kollektive forsikringer

Innboforsikring – Codan

 • Uendret pris for 2017.
 • Indeks (forventet økning av skadeutbetalinger) for innbodekninger er satt til 3,2% for 2017. PF oppnår i realiteten en prisnedgang tilsvarende indeksen.
 • Dekning for sanering av veggedyr inkluderes i vilkårene med forsikringssum kr 50 000 og egenandel kr 2 000.
 • Ombygging av bolig. Forsikringssummen økes fra kr 200 000 til kr 300 000.
 • Vilkårspunktet som ekskluderer dobbel utbetaling (fra innbo og hus) fjernes, slik at medlemmer som bor i enebolig forsikret i Codan kan få dobbel utbetaling. Kr 500 000 fra hus super og kr 300 000 fra PF innbo.
 • Nøkkelforsikring inkluderes. «Forsikringen dekker kostnader til gjenanskaffelse av sikredes nøkler til egen bopel på forsikringsstedet, ved plutselig og uforutsett skade/tap av nøkler». Forsikringssum inntil kr 10 000. Egenandel kr 500.
 • Ellers uendrede vilkår.

 

Reiseforsikringer – AIG
Vesentlig forbedring av vilkårene til en prisøkning på hhv kr 91 (familie/pensjonist) og kr 68 (én person).

Prisendringer
Pensjonister:
2016 = kr 884
2017 = kr 975

Én person:
2016 = kr 664
2017 = kr 732

Vilkårsforbedringer

 • Reisegods én person. Økes fra kr 60 000 til kr 80 000.
 • Reisegods familie. Økes fra kr 120 000 til kr 160 000.
 • Avbestilling én person. Økes fra kr 60 000 til kr til 80 000.
 • Avbestilling familie. Økes fra kr 80 000 til kr 160 000.
 • Enkeltgjenstander. Økes til 30 000, sykkel kr 10 000.
 • Evakuering. Økes fra kr 30 000/ 60 000 til ubegrenset sum.
 • Økt forsikringssum på ulykke for voksne fra kr 300 000 til kr 500 000 (død/invaliditet).
 • (Barn har allerede forsikringssum på kr 500 000 for medisinsk invaliditet).


Ulykkesforsikring – AIG

 • Uendret pris for 2017.
 • Opphørsalderen på forsikringen er økt fra 70 år til 75 år.
 • Forsikringssummene for medisinsk invaliditet og ulykkesdødsfall vil halveres fra kr 1 600 000 til kr 800 000 for aldersintervallet 71 til 75 år.
 • Lik pris for alle.
 • Ellers uforandrede vilkår.

Dødsfallforsikring (Kloss) – Storebrand

 • Uendret pris for 2017.
 • Opphørsalderen økt til 75 år på dødsrisiko.
 • Storebrand har priset et nytt aldersintervall fra 71-75 år på dødsrisiko.
 • Uendrede vilkår.Priser 2017 (per år):
  56-60 år    855 kr
  61-65 år 1 438 kr
  66-70 år 2 413 kr
  71-75 år 4 057 kr

Kritisk sykdomsforsikring (Kloss) – Storebrand

 • Opphøralderen økt fra 67 til 70 år.
 • Uendrede vilkår.Priser 2017 (per år):
  56-60 år 3 154 kr
  61-65 år 4 854 kr
  66-70 år 7 456 kr

Barneforsikring – Storebrand

 • Uendret pris for 2017.
 • Forsikringssummene blir G regulert. I realiteten blir det en prisnedgang på 2,78 %.
 • Uendrede vilkår.

Helseforsikring – Storebrand

 • Storebrand tilbyr uendret pris for 2017.
 • Opphøralderen økt fra 70 til 72 år.
 • Uendrede vilkår.Priser 2017 (per år):
  51-60 år   5 001 kr
  61-70 år   9 445 kr
  71-72 år 12 164 kr

Pensjonistpakken – Codan / AIG

 • Pensjonistpakken som ble innført høsten 2014 består av innbo, reise, ulykke, ID-tyveri og Websafe.
 • Prisen på de respektive dekningene i pensjonistpakken følger prisen på hoveddekningene.
 • Basert på etterspørsel fra PPF medlemmene tilbyr vi forsikringssum på innbo 3 mill som et alternativ til dagens forsikringssum på 2 mill fra 01.01.2017.
 • Prisen øker med mellom 3 og 4,4 % pga forbedring i reiseforsikringen.

2. Private skadeforsikringer

PF private skadeforsikringer har et samlet premievolum på kr 60 mill per utgangen av september 2016. Skaderesultatene på porteføljen har vært gode de siste årene.

Fornyelsesbetingelser – fra 01.01.2017
Medlemmene som ligger i porteføljen vil oppleve i snitt svært moderate prisjusteringer på fornyelsen i 2017. Prisjusteringen vil i snitt være 1-2 % og godt under indekser og inflasjonstall. Medlemmer som har hatt skader kan oppleve andre prisjusteringer basert på konkrete vurderinger (bonustap mm).

Nysalgspriser – fra 01.01.2017
Prisene vil bli justert for inflasjon og indekser satt av Finans Norge:

 • Personbil 3 %.
 • Bygning 4 %.
 • Båt 3 %.
 • Andre produkter 2 %.

Konseptutvikling

Bonus:
Codan har akseptert å øke startbonus fra 20 % til 40 %. Endringen trer i kraft etter høstferien. PF vil også nye godt av Codans nye bonussystem som etter planen vil bli lansert i slutten av 2017.

Egenandelsfordel:
Codan har akseptert å utvide egenandelsfordelen til å gjelde motorsykkel, fritidsbåt og campingbil. Utvidelsen vil gjelde fra en systemoppdatering (release i februar 2017). Det jobbe med å fremskynde endringen fra nyttår slik at fordelen kan kommuniseres i forsikringsbrosjyren mm.

SAS Eurobonus:
Ordningen med bonuspoeng fortsetter.

14.12.2016 Ellen Lindén