PPF Hederstegn 2021

Under Landsmøtet på Sundvollen fikk fire medlemmer av PPF tildelt Hederstegnet. Det henger høyt og gis til den som over lang tid har deltatt aktivt i PPFs arbeid – enten lokalt eller sentralt – samtidig er det en tillitserklæring.

PPFs Hederstegn for 2021 ble tildelt: Bjørn Uggerud, Hans J. Finne, Jens B. Morseth og Jostein Solvoll. Det var Hederstegnsutvalget leder, Odd Kjell Abrahamsen og medlem av utvalget, Oddmund Dahle, som stod for utdelingen.

De ny Hederstegnsinnehaverne – f.v. Hans J. Finne, Jens B. Morseth, Bjørn Uggerud og Jostein Solvoll – sistnevnte var ikke på Landsmøtet, men vil få sitt Hederstegn i løpet av november 2021.

BJØRN UGGERUD

Bjørn Uggerud startet sin politikarriere i 1945 som lensmannsbetjent i Grue kommune. Han avsluttet sin tjeneste som politioverbetjent ved Kongsvinger politidistrikt.
Kongsvingerpolitets Pensjonistforening ble stiftet 11.11.85, som en av de første politipensjonistforeninger. Bjørn Uggerud var en av flere initiativtagere til stiftelsen.
Bjørn Uggerud har ifølge foreningens protokoller hatt følgende verv:
Formann, sekretær, kasserer og revisor. På julemøte 2009 er det protokollert at Bjørn Uggerud har meddelt leder av valgkomite om frasigelse av tillitsverv etter 6 år som formann og 10 år som kasserer/sekretær.

HANS JOHAN FINNE

Hans Johan ble uteksaminert fra politiskolen i 1973. Han var ansatt ved politiet i Oslo til han ble lensmannsbetjent i Våler i Solør 1989. Lensmannsførstebetjent samme sted 2002. Lensmann på Sørøya i Finnmark fra 2004 til 2006.
Han er forkjemper av samarbeid, og startet og sto som arrangør for det såkalte «Solørløpet», 3 km terrengløp og pistolskyting, allerede i 1989. Dette ble etter hvert et årlig arrangement hvor samtlige ansatte på de tre lensmannskontorene Grue, Åsnes og Våler var deltakere.Dette løpet var også oppstarten til at tjenestemennene i Solør møttes til julekaffe (som utviklet seg til middag) med påfølgende premieutdeling. (Hans ordnet premier) og masse morsomheter i forbindelse med løpet. Dette har vært Hans Johan sitt løp og arrangement i 23 år.  Politiets Pensjonistforening Solør politiets ble startet i 2009 med Hans som formann, et verv som han har hatt frem til i dag. Han er en meget entusiastisk forman og legger hele sin sjel i at alle må komme på våre møter, sosiale- og kulturelle treff. Det være seg bedriftsomvisninger eller besøk på Slottet. Han er den sosiale pådriveren blant politipensjonistene. Han klarer også klarer også å få sentrale tillitsvalgte til å komme på våre årsmøter.

JENS BJØRNAR MORSETH

Jens Bjørnar Morseth (heretterJBM) har tjenestegjort ved Trondheim politikammer hele sin politikarriere.

  • JBM ble pensjonist i mai 2002, men allerede 2 måneder før dette sa han ja til å gå på som kasserer i Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør (PPTS).
    Denne funksjonen utførte han på en utmerket måte sammenhengende i 10 år.
  • JBM kjørte buss som pensjonist, og var nærmest fast sjåfør på mange av turene foreningen hadde. Det kunne være dagsturer og lengre turer til Beitostølen og Kristiansand S på PPFs sommertreff. Han var en trygg, god og populær sjåfør kjent for sitt gode humør og historier. Gjennom sin pensjonistjobb som sjåfør ordnet han rimelig leie av buss til foreningens nytte. Sjåførjobben var stort sett gratis for foreningen.
  • PPTS har en tur og festkomite, som planlegger turer og tilstelninger (julebord på ulike steder). JBM har vært medlem av denne komiteen i flere år, og er det fortsatt.
  • JBM har sammen med 2 kolleger, startet opp turer i skog og mark for foreningens medlemmer i mange år. Turene har gått hver 14 dag gjennom sommeren i 7 år bl.a. i Bymarka, Malvikmarka. Sist sommer jubilerte de med 50 turer. Deltakerne er fra 8 – 20 og alderen varierer fra 60+ til passerte 90. Et bejublet tiltak.
  • Et annet tiltak JBM i flere år har ”administrert” er Pub-kveld som holdes 1 gang pr. måned i vinterhalvåret. Dette er en tradisjon som har pågått i vel 20 år. Her deltar ca. 20 -25 pensjonistkolleger.
  • Et siste tiltak han har overtatt regien av er ukentlig kaffetreff på en bydelskafe gjennom hele året unntatt i juli, hvor fra 6-7 til 15-20 politipensjonister møtes drikker kaffe og mimrer om kjente og ukjente historier fra tjenesten.
  • For sin innsats for PPTS har JBM blitt utnevnt til årets pensjonist i foreningen. Dette for sin langvarige velvillighet til å dra i gang ting og for å pensjonistkollegene til å delta på foreningens arrangementer.

JOSTEIN SOLVOLL

Det starta i 2007 da han saman med Arne Danielsen og Kåre B. Flatmark vart oppnemnt til ei historiegruppe i politidistriktet. Arbeidet stoppet dessverre opp, men Jostein Solvoll fortsette saman med andre gode medhjelparar med innsamling av ei rekke politihistoriske fotografi, frå det som då var Sunnmøre politidistrikt.I godt samarbeid med Ragnar Albertsen i Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal, blei rundt 1100 fotografi digitalisert, teksta og lagt ut på fylkesfoto arkivet sin heimeside.Innsamling og publisering av fotografia vekte stor interesse, og dette var inspirasjon til vidare arbeid med politihistoria for fleire involverte.Fotografia og etter kvart fleire skrivne historiske artiklar, har Solvoll brukt blant anna som foredrag på møter og samlingar i Politiets pensjonistforeining Sunnmøre. I tillegg til dette har Solvoll bidrege ved to julesamkomer for Sunnmøre politidistrikt der han har fått lagt fram politihistoriene.  Det var viktig å få skreve ned historiene og samle dei i eit hefte. Til dette arbeidet  fekk Solvoll stor hjelp av lokalhistorikar og historiekontakt i politidistriktet, Eli Anne Tvergrov.  I perioden 2016 -2019 vart det samla og publiserte fleire artiklar på det interne nettet til politiet «Kilden» frå politihistoria, av Solvoll og Tvergrov.
Arbeidet har resultert i til saman ni historiske artiklar som i stor grad har blitt ført i pennen av Jostein Solvoll.  Solvoll har i sitt arbeid bidrege med å gi oss innsyn i vår lokalhistorie på ein god måte. Det bør også nemnast at ein stor del av artiklane har gitt oss eit godt bilete av politiet sitt arbeid under 2. verdskrig, og då spesielt retta mot Ålesund og Sunnmøre.