PPF-medlemmers adgang til politibygg

Politiets Pensjonistforbund arbeider kontinuerlig med PPF medlemmers tilgang til Politibygg. Dette har vært, og er en viktig sak for PPFå få gjennomslag for siden forandringer på dette inntraff omtrent da pandemien brøt ut.

PPF har hatt flere møter med Politidirektoratet om denne saken. Praksis rundt om i Norge for de ulike lag- og foreninger er litt ulik. Vi forsøker å komme frem til noe vi alle kan enes om – og være fornøyd med. 

Tonen i møtene med direktoratet er god, og målet er å komme frem til gode løsninger. Møtevirksomheten fortsetter – og så snart det foreligger en løsning skal vi sørge for at lag- og foreninger får detaljkunnskaper om det endelige vedtaket.

PPF arbeider med medlemmenes tilgang til politibygg.