SAKO har store forventninger til den nye regjeringen

SAKO har flere krav til den nye regjeringen og et nytt storting. Politiets Pensjonistforbund er medlem i SAKO-samarbeidet som består av flere pensjonistorga-nisasjoner hvorav Pensjonistforbundet er størst. Totalt utgjør SAKO 265 000 medlemmer – og er en betydelig pressgruppe. 

Medbestemmelse

Over en million eldre og trygdede får ikke forhandle om egen inntekt, eller være med på å bestemme grunnlaget for trygdeoppgjøret. Pensjonistforbundet/SAKO krever forhandlingsrett i trygdeoppgjøret og fast plass i Teknisk beregningsutvalg.

Styrket eldreomsorg

Eldreomsorgen må styrkes både for hjemmeboende eldre, eldre på institusjon og for pårørende. Eldreomsorgen sliter med trange økonomiske rammer, lav bemanning, mange ufaglærte, høy grad av deltid og uegnede bygninger. Koronapandemien har gjort disse utfordringene enda tydeligere.

Det er behov for en full gjennomgang av sektorens utfordringer og en plan for å løse disse.

Mer penger til kommunene

Kommunene får stadig flere og mer krevende oppgaver, uten tilsvarende finansiering. Påståtte økninger er allerede spist opp av demografiske endringer, pålagte satsninger, nye oppgaver og krav, endringer i finansieringsordninger og underliggende kostnadsvekst.

Kommuneøkonomien må bli vesentlig bedre for å opprettholde og øke velferden. De statlige fordelingsnøklene må ta mer hensyn til demografiske utfordringer og kommunestørrelse.

Digitalisering

Om lag 600 000 voksne har liten eller ingen digital kompetanse. At samfunnet digitaliseres for raskt, fører til digitalt utenforskap. Det innebærer blant annet mindre kontroll over eget liv, lavere tilgjengelighet på varer og tjenester og behov for hjelp til å utføre nødvendige oppgaver.

Staten må ta et større ansvar for digital opplæring og organisasjoner som representerer brukerne og har erfaring med opplæring må involveres.

Prosjekter med årlig og dermed uviss finansiering, må bli faste og forutsigbare poster på statsbudsjettet, samtidig som bevilgningene må økes.

Tannhelse

Tannhelse må sidestilles med andre helsetjenester. Pensjonistforbundet/SAKO krever at tannhelse må inngå som del av egenandelsordningen.

En regjeringsplattform må ha i seg nedsettelse av et utvalg som skal levere en mulighetsstudie som har som mål å kunne iverksette konkrete tiltak i stortingsperioden.

Som leder av Pensjonistforbundet leder Jan Davidsen SAKO-samarbeidet som består av 265 000 medlemmer fra ulike pensjonistorganisasjoner. Her er han fotografert på et PPF-landsmøte på Gardermoen.