Til våre lag og foreninger, utvalg, nemd, komite og redaktør!

ÅRETS SISTE INFORMASJON OG HILSEN FRA FORBUNDSSTYRET OG FORBUNDSKONTORET I 2016

I dag 15. desember er det kun 9 dager igjen til julaften! I den anledning ønsker vi at dere alle sammen med kjente og kjære får en riktig god jule – og nyttårsfeiring! På tampen av året tar vi med en liten oppsummering av hva vi har drevet med dette året.
2016 har også vært et aktivt og krevende år, men sånn er det det skal være i en organisasjon som vil noe for medlemmene!

I år har vi avviklet 2 Lederseminar, et i april og et i oktober. Seminarene har bl.a. handlet om følgende tema:

Produksjon og utsendelse av vårt historiske hefte, «Den lange veien til Pensjonspengene» i anledning forbundets 30-årige historie.

Gjennomgang og drøftelse av nyutviklet dreiebok/huskeliste for gjøremål i våre lag og foreninger. Denne ble gjennomgått i begge seminarene, og vi håper at den brukes slik at man ikke glipper med frister m.m.

I seminaret i april hadde vi en gjennomgang av Alzheimer – og demenssykdom med foreleser som var spesialsykepleier på området. Nærpolitireformen ble gjennomgått både av Håkon Skulstad, POD, og Sigve Bolstad, PF. Det ble gitt informasjon om våre forsikringstilbud fra PF Forsikring og merkantile tilbud som våre medlemmer har tilgang til hos PF.

I møtet i oktober tok vi opp utfordringene med ajourhold av medlemsregistret og kontingent-innbetalingen og nødvendige opplysninger knyttet til den. I tillegg hadde vi opplæring i bruken av g-mail og vår hjemmeside – Politipensjonisten. Dessuten ble det informert om frister til Landsmøtet i 2017. Til dette seminaret hadde våre lag og foreninger i 6 politidistrikt og særorgan fått på plass en distriktsrepresentant som skal stå for kontakten med vedkommende politimester. Bakgrunnen for dette var et landsmøtevedtak fra juni 2015 og skulle ha vært på plass. Til vår glede klarte de fremmøtte representantene fra de øvrige lag og foreninger å bli enige om hvem som skulle være distriktsrepresentanter! Det som nå gjenstår er å møte politidistrikts ledelse eller ledelsen fra særorganene å bli enige om hvordan føringene i PODs Disponeringsskriv for 2016 om pensjonistene, skal praktiseres. For å kunne se helheten i dette, er det viktig at vi får innsendt kopi av referatet fra dette møtet snarest eller innen 1. mars 2017. Dette er den enkelte distriktsrepresentants ansvar.

I oktobermøtet gjennomgikk vi også Landsmøtevedtak om at det lokalt må arbeides med rekruttering og at alle lokale medlemmer også må være medlemmer sentralt. Fristene for saker til Landsmøtet 2017 ble også gjennomgått.

I møtet i april gjennomgikk lederen av arbeidsgruppen for en Kollegastøtteordning i PPF den foreløpige rapporten. I oktober gjennomgikk vi forslagene fra gruppen – jfr. den tilsendte rapporten i forkant av seminaret – og den foreløpige behandlingen som forbundsstyret hadde foretatt 16.10 – dagen før. Etter seminaret har vi utarbeidet Retningslinjer for Pensjonistnettverk i Politiets Pensjonistforbund. Retningslinjene som baserer seg på rapporten, drøftelser i lederseminarene, i møte med ledelsen i POD, ble vedtatt i forbundsstyremøte 29.11.2016 og vedlegges.

Vi har nettopp justert velkomstskrivet som PF leverer ut til sine medlemmer som er i ferd med å bli pensjonister. Vi vedlegger dette slik at dere også kan bruke det lokalt. I år har vi fått ca. 400 nye medlemmer!
I løpet av 2. halvår 2016 har vi jobbet ut et nytt medlemskort. Det gamle går ut 31.12.2016. Det nye gjelder fra 01.01.2017 og så lenge man er medlem. Kortet har derfor ingen utløpstid, men når medlemskapet opphører, slettes vedkommende fra medlemsregistret. Medlemsnummeret til bruk i forbindelse med forsikringer og merkantile tilbud bortfaller dermed.

Utbetalinger på papir fra Nav:
Vi får alle mange henvendelser fra medlemmer som er frustrerte over at Nav har sluttet å sende ut utbetalingsmelding på papir. Og i VG her om dagen sto det at statsråd Anniken Hauglie ba Nav snu. Nå har hun moderert seg kraftig (både i skriftlig spørsmål til Rigmor Aasrud på Stortinget) og til oss da vi var på møte om statsbudsjettet for 2018. Statsråden understreker at årsoppgaven fortsatt vil komme på papir. Og når det er endringer, vil man få endringen tilsendt på papir. Men når pensjonen er den samme som måneden før, vil det ikke komme en «lønnsslipp» på papir lenger. Du må selv logge inn på nav.no (dittnav) eller du kan ringe 55 55 33 34.
Det er når du har særlige grunner til at du vil ha den på papir, så skal du kunne få det. Statsråden vil ikke definere hva særskilte grunner var. For eksempel om det at du ikke har PC er en særskilt grunn nok. Men den enkelte måtte ta dette opp med Nav selv på telefon 55 55 33 34.

NB! Viktig med snarlig oppfølging av retningslinjene for pensjonistnettverket: I retningslinjenes pkt. 4 Opplæring står det at kontaktpersonene i politidistriktene og ved

særorganene skal gis tilbud om tilstrekkelig opplæring. I pkt. 2.3.1. avsnitt fremgår det at styret lokalt har ansvaret for etableringen av nettverket i sitt område og at styret peker ut
nettverkslederen. I pkt. 2.3. 2. avsnitt fremgår det hvem som har ansvar for å få på plass en kontaktperson for nettverkene i det enkelte politidistrikt og særorgan.

I møte med POD den 24.11.2016 har vi fått lovnad på at de skal bistå oss med en samling av kontaktpersonene (15) i tiden 22.3. – 23.3.2017. Organiseringen av nettverkene og nettverkslederne og kontaktpersonene må være på plass i februar 2017. Valg av nettverksmedarbeidere og utpeking av nettverksleder bør foretas i et medlemsmøte, eventuelt et medlemsmøte i tilknytning til årsmøtet i 2017. Deretter må nettverkslederen i det største laget/foreningen sørge for at en av nettverkslederne blir konstituert som kontaktperson. Vi må ha en innberetning om hvem som er kontaktpersonen i politidistriktene og særorganene snarest og innen 6. mars 2017 dersom man ønsker å være med på samlingen/opplæringen.

På vegne av forbundsstyret ønsker vi alle en riktig God Jul og et Godt og fremgangsrikt Nytt År!!

Oslo, 15. desember 2016

Mvh
Kyrre Stenbro      Sigmund Engen
Forbundsleder     Forbundssekretær

Velkomst skriv til nye medlemmer