Til våre lag og foreninger

SAKER/OPPGAVER TIL OPPFØLGING OG INFO ETTER LANDSMØTET 2015

1. Oppfølging av endring i vedtektens § 4 – nytt lokalt nivå
Landsmøtet i juni 2015 foretok enstemmig vedtak som forbundsstyret og lokallagene/foreningene ble pålagt å følge opp – jfr. bl.a. vårt skriv av 29.09.2015.
§ 4 i vår vedtekt fikk bl.a. følgende ordlyd:

PPF består av de til enhver tid bestemte antall lag og foreninger fordelt på alle politidistrikter og særorgan. I politidistrikt hvor det er flere lag og foreninger, skal lederne for disse konstituere seg som en gruppe med en leder når det gjelder fellessaker som skal tas opp med politidistriktets ledelse.

Det er MEGET viktig at dette følges opp der hvor dette ikke allerede er foretatt. I den anledning nevnes at Politidirektoratet nå har sendt ut sitt Disponeringsskriv av 9. mars til underliggende enheter for 2016. På side 26 i disponeringskrivet står følgende:

«Politipensjonistene
Politidirektoratet ber om at arbeidet med å ivareta pensjonistene i politi- og lensmannsetaten videreføres i 2016, slik at pensjonistene kan opprettholde kontakten med sine tjenestesteder også i ny politidistriktstruktur. Det må blant annet legges til rette for at både kantine og trimrom blir gjort tilgjengelig, samt at pensjonistforbundets lokale lag/foreninger har tilgang til kontor og administrativ støtte, og blir vurdert ved fordeling av velferdsmidler. Nærmere avtale om hvordan dette skal praktiseres må foregå i samarbeid mellom politidistriktet og pensjonistforbundets lokale lag/foreninger.»

Det er en forutsetning at ovenstående endring i § 4 er foretatt før man henvender seg til det nye politidistriktets ledelse med bakgrunn i teksten i skrivet – dvs. at lokallagslederne har konstituert seg med en som leder ved henvendelsen og samhandlingen med politidistriktet. I denne sammenheng er det viktig at det blir enighet med ledelsen om skriftlige retningslinjerfor hvordan disponeringskrivet skal følges opp i politidistriktet – dvs. hvem er kontaktpunktet/-ene for våre lag/foreninger m.m. for de forskjellige momentene i –skrivet.
Når lederne våre i det enkelte politidistrikt har konstituert seg og møtet med ledelsen i politidistriktet om retningslinjer for samhandling er på plass, ber vi om å få tilsendt dokumentasjon på begge deler – dvs. både hvordan man har konstituert seg og referat og retningslinjer fra møtet. Dersom møtet ikke er holdt før fristen, må vi få informasjon om nårtid det skal holdes og så får vi ettersendt dokumentasjonen etter møtet.

Frist: Innen 3. juni 2016 eller snarest mulig.

2. Medlemskap lokalt og sentralt i PPF
Landsmøtet vedtok enstemmig følgende:
«Landsmøtet forutsetter at alle styremedlemmene lokalt er medlemmer i forbundet/fullverdige medlemmer. Lederne for de lokallagene/foreningene som har medlemmer som ikke er medlemmer av forbundet, må arbeide for å få alle som fullverdige medlemmer. Forbundsstyret bør følge opp dette arbeidet og rapportere resultatet til Landsmøtet 2017.»

Denne saken ble tatt opp i vårt skriv av 29.9.2015, men vi har ikke fått tilbakemelding fra alle og minner på nytt om den. Vi ber igjen opplyst om man har medlemmer lokalt som ikke er medlemmer sentralt og eventuelt hvor mange det er og bakgrunnen for dette. Vi minner om at slike medlemmer bl.a. ikke har adgang til: PF forsikring, Merkantile tilbud eller Politipensjonisten, Politiforum og magasinet Norsk politi.

Opplysningene om hvor mange som er medlemmer lokalt, men ikke sentralt i forbundet bes meddelt oss innen 03.juni 2016. I tillegg bes det innen samme frist, informert om hva som er gjort for å følge opp dette, eventuelt hvordan man vil legge opp arbeidet med å få vervet de lokale medlemmene til også å være medlemmer sentralt.

Frist: Innen 3. juni 2016.

3. Øke andelen med kvinnelige medlemmer
Landsmøtet 2015 vedtok også enstemmig en handlingsplan for 2015 – 2017. I den ligger et pålegg om: «å arbeide for at flere pensjonerte kvinner i etaten deltar i organisasjonen». Vi ber styrene lokalt om å ta denne oppgaven ved få informasjon om «slike» pensjonister fra bl.a. administrasjonen i politidistriktet.
Dette vil spesielt gjelde ansatte i justissektoren som ikke har vært polititjeneste-kvinner.

Frist: Innen 30.12. 2016.

4. Lederseminaret 2016
Vi viser til innkallingen av 18. februar 2016 til Lederseminaret 2016. Den ble sendt ut på epost til samtlige samme dag. Innkallingen er også lagt ut på vår hjemmeside. De aller fleste har meldt seg på, men vi mangler tilbakemelding fra noen få. Det er fint om disse kommer i løpet av inneværende uke. Dette er viktig med hensyn til avtalen med hotellet.

Mvh
Kyrre Stenbro       Sigmund Engen
Forbundsleder      Forbundssekretær