Torolv Støyvas Minnefond

Styret i Politiets Pensjonistforbund (PPF) har i flere møter diskutert hva forbundet skal gjøre med den testamentariske gaven fra Torolv Støyva – 2 millioner kroner. Under styremøtet 22. november fremla 1. varamedlem Tom Søreide, er konkret forslag:

«Med dagens rentenivå vil vi oppleve at gaven blir «mindre og mindre» for hvert år,hvis en skal basere seg på at en bare skal benytte avkastning av gaven. Med et rentenivå på 1,5 %, vil en avkastning være på kr. 30 000,- pr. år.

Torolv Støyva.

Jeg tillater meg derfor å foreslå at man heller fastsetter et årlig beløp som skal gå tilbestemte formål som gaven kan benyttes til. Hvis det årlige beløpet er kr. 150 000, vil gaven kunne «vare» i anslagsvis +/- 16 år med dagens rentenivå.

Når det gjelder formål, synes jeg det skal være litt rundt, men samtidig ha en profilsom jeg antar ville være i gavegivers ånd, og da med «mottoet» videreutvikling av PPF som en organisasjon for pensjonister fra politiet og andre administrasjonsgrener- og institusjoner under Justisdepartementet.

Jeg foreslår derfor følgende: Støyva sitt minnefond for videreutvikling av PPF som organisasjon iht. våre vedtekter, og særlig i forhold til:

Markedsføringstiltak for verving av medlemmer

Utdanning innenfor funksjoner som krever mer kompetanse i sine verv

Andre særlige tiltak som kommer medlemmene til gode.

Når kan sikkert disse enkelt kulepunkter diskuteres, og det viktige der er å finne formuleringer som viser en profil, som kan være i givers ånd, men samtidig gir det til enhver tid sittende styre litt handlingsrom.

Pengene vil da settes på egen konto, og det føres eget regnskap fra denne. Innspillet ble diskutert.»

På bakgrunn av en etterfølgende diskusjon fattet styret i PPF dette vedtaket:

Vedtak: «Det opprettes en egen post på regnskapet for Støyva-midlene. Bruk av midlene legges inn i budsjettforslaget og forvaltes av forbundsstyret. Følgende kriterier legges til grunn for bruk av midlene:

* Markedsføringstiltak for verving av medlemmer.

* Utdanning innenfor funksjoner som krever mer kompetanse i sine verv.

* Andre særlige tiltak som kommer medlemmene til gode.»

Politiets Pensjonistforbund har foreløpig ikke mottatt pengene og den videre saksgangen med utdeling av midler, søknadsprosedyrer etc. Vil det bli gjort rede for i skriv til lagene og på våre nettsider – www.politipensjonisten.no