Utvalg skal vurdere godtgjørelsene i Politiets Pensjonistforbund

Forbundsstyret foreslår at det blir nedsatt et utvalg til å vurdere godtgjørelsene til alle styremedlemmene og til utvalgsarbeid som foregår sentralt. 

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet 2021: «Det nedsettes et utvalg på̊ tre medlemmer, hvorav ett medlem fra forbundsstyret. Utvalget ledes av ett av de to andre medlemmene.» 

Vedtak: Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

Mandat: Utvalget skal (1. vurdere dagens nivå på godtgjørelsene til forbundsstyremedlemmene, (2. om det skal utbetales møtegodtgjørelse for medlemmer av styret, faste- og adhoc utvalg valgt av/i landsmøtet og eventuelt – og (3. fremme forslag til nye godtgjørelser. 

PPF har ingen vedtak eller noen ordning som inkluderer møtegodtgjørelse for styret, landsmøtevalgte utvalg eller utvalg oppnevnt av forbundsstyret. Det er en ordning som mange andre organisasjoner har. Det vil derfor være naturlig at utvalget vurderer behovet for dette, men vil pressisere at det gjelder forbundsstyret, landsmøtevalgte faste og adhoc utvalg og utvalg oppnevnt av forbundsstyret. 

Utvalget består av Paal Christian Blacken som leder. Kjell Fagerlid som representant fra PPF-styret og som utvalgsmedlem. Som tredje utvalgsmedlem ble Grete Birkeland foresåurt – og hun sa ja.

Et utvalg til å vurdere godtgjørelsene til alle styremedlemmene
og til utvalgsarbeid som foregår sentralt i PPF.