Handlingsplan for landsmøteperioden 2017 – 2019

1:    Innledning og Forbundets organisering

I PPF’s vedtekter § 3 står følgende:

”Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, som har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjonsgrener og institusjoner under Justisdepartementet, for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helsemessige, kulturelle og velferdsmessige interesser.

Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter organisasjonens formål.”

Forbundet er organisert i tre nivåer:

 1. Landsmøtet
 2. Forbundsstyret
 3. Lokale lag og foreninger

Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag og foreninger med 3 853 medlemmer fordelt over hele landet. (pr. 25.4.2017)

2: Handlingsplanens innhold og hovedmål

Handlingsplanen definerer Politiets Pensjonistforbunds mål og mest prioriterte aktiviteter og-/eller prosjekter i Landsmøteperioden 2017 – 2019.

Handlingsplanen skal være:

 • en samlet plan som det enkelte medlem, lag og forening, føler delaktighet i og tar ansvar for
 • en plan med klare mål som gir inspirasjon og initiativ for gjennomføring
 • en plan som utvikler forbundet i takt med tiden
 • en plan som ivaretar medlemmenes sosiale og helsemessige behov
 • en plan som ivaretar medlemmenes opparbeidede pensjonsrettigheter

Planens hovedmål er:

Handlingsplanen uttrykker at Politiets Pensjonistforbund skal være en pådriver for å gjøre pensjonisttiden til en trygg, sosial og meningsfull livsperiode for medlemmene.   Politiets Pensjonistforbund skal arbeide målbevisst for organisasjons- og tillitsmannsutvikling, og gjennom aktiv innsats og gode prioriteringer, søke å oppnå gode resultater i tråd med målsettingene i Handlingsplanen for organisasjonen og det enkelte medlem.  En viktig del av arbeidet må være å bidra til å skape et innhold i aktivitetene lokalt som trekker flere medlemmer til møtene.  Handlingsplanen skal også bidra til større likestilling og verving av flere medlemmer i Politiets Pensjonistforbund.

Del 1: Sentrale oppgaver

Bakgrunn: Pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi

Den viktigste målsettingen med ny folketrygd og pensjonsreformen fra 1.1.2011, var å redusere statens brutto pensjonskostnader. Det blir gjennomført ved at alle med gamle pensjonsregler får redusert sine opptjente pensjonsrettigheter ved trekk for levealder-justering og at alle løpende pensjoner underreguleres.

For å møte en bærekraftig økonomisk utvikling for oss pensjonister, er det viktig at vi har en god og forutsigbar økonomi. For oss er det størrelsen og reguleringen av pensjonen som er viktig for trygghet og livsutfoldelse.

Forbundet skal, sammen med samarbeidende pensjonistorganisasjoner i SAKO og Pensjonistforbundet arbeide for:

 • Hovedkrav: Forhandlingsrett med staten på regulering av løpende pensjon i folketrygden

Herunder:

 • Prioriterte mål
 • at indekseringen på 0,75% i pensjonsreformen fjernes
 • at sykeandelen i folketrygden er som for de yrkesaktive
 • at pensjonister får samme minstefradrag som for de yrkesaktive

–     at «90%» regelen blir fjernet

 • at egenandelen på livsviktige medisiner og omfattende legetjenester holdes på nåværende nivå eller reduseres / fjernes
 • at det innføres fribeløp på tannlegebehandling for pensjonister
 • å komme med innspill til evalueringen av pensjonsreformen fra 2011

Del 2: Lokale oppgaver

2.1 Medlemsfokus

Politiets Pensjonistforbund er til for medlemmene. Forbundet skal ha et fullverdig tilbud til pensjonistene fra justissektoren, slik at den enkelte pensjonist fortsatt kan føle tilhørighet til sitt tidligere arbeidsmiljø og kolleger:

2.2 Prioriterte mål

Forbundsstyret skal:

 • i samarbeid med lokallagene-/foreningene, arrangere og gjennomføre konferanse for lokallagenes-/foreningens ledere og medlemmer. Konferansen skal inneholde temaer som engasjerer medlemmene og skaper interesse og tilhørighet til forbundet.
 • på anmodning og så langt det er mulig møte på lagenes-/ og foreningenes årsmøter og ellers ved behov. Delta aktivt i debatt på de temaer som møtene tar opp
 • drive informasjonsarbeid gjennom politipensjonisten.no, eget fagblad og informasjonsskriv
 • arbeide for å kvalitetssikre hjemmesiden, samt bistå lokale lag og foreninger som ønsker å opprette lokale hjemmesider
 • arbeide for å øke likestillingen i forbundet, gjennom å legge til rette for at flere pensjonerte kvinner ønsker å delta i forbundets arbeid og stille seg villig til tillitsverv i forbundet
 • i samarbeid med lokallagene-/foreningene og Politidirektoratet, drifte og holde ved like pensjonistnettverket i henhold til vedtatte retningslinjer
 • arbeide for gode merkantile tilbud til medlemmene, herunder forsikringsordninger

Del 3: Eksternt samarbeid

Politiets Pensjonistforbund er avhengig av godt og nært samarbeid med alle relevante etater og organisasjoner for å nå sine mål på vegne av medlemmene.

Forbundet skal så langt det er mulig samarbeide med samtlige av politiets fagorganisasjoner og landsdekkende pensjonistorganisasjoner i offentlig og privat sektor som deler våre mål og interesser. Målet med samarbeidet er å sikre medlemmenes økonomiske rettigheter og sosiale forhold.

Forbundet skal også søke et godt og nært samarbeid med arbeidsgivere i Justis- og beredskapsdepartementet og i Politidirektoratet.

Herunder skal det særlig legges vekt på:

 • å fortsette, samt videreutvikle samarbeidet med Politiets Fellesforbund
 • å utvikle og intensivere samarbeid med Norges Politilederlag, Norsk Politihistorisk selskap, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner, samt invitere Politiembetsmennenes Landsforbund og andre organisasjoner med pensjonister til en samarbeidsavtale på linje med NPL, NPHS og PF
 • å fortsette samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen
 • å vedlikeholde og utvikle det gode og nære samarbeidet med Politidirektoratet

Del 4: Budsjett

Arbeidsoppgavene som fremkommer i Handlingsplanen dekkes innenfor forbundets vedtatte budsjett. Forbundsstyret kan budsjettere-/sette av særskilte bevilgninger til enkeltoppgaver som for eksempel krever at man nedsetter arbeidsgrupper til å utrede særskilte områder, jfr. forbundets økonomireglement.

Del 5: Fullmakter

Forbundsstyret gis fullmakt til å prioritere innenfor de foreslåtte punkter i Handlingsplanen og samordne punktene med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen.

Forbundsstyrets forslag til vedtak

Landsmøtet slutter seg til forbundsstyrets forslag til Handlingsplan for 2017 – 2019 og gir forbundsstyret fullmakt til å prioritere innenfor planens punkter.

Eystein Loftesnes redegjorde for saken.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger:

Egil Haaland, Hans Finne, Svein Kjus, Kyrre Stenbro, Kjell Fagerli, Eystein Loftesnes.

Følgende endringer ble foreslått:

Pkt. 2, siste avsnitt

2.2. Prioriterte mål:

Forbundet endres til Forbundsstyret

Enstemmig vedtatt.