Økonomireglement for tillitsvalgte

1. Regulativ for reiser for tillitsvalgte
Regulativet gjelder for sentrale tillitsvalgte og andre som utfører oppdrag etter bestemmelser/vedtak av forbundsstyret. Satsene følger statens regulativ for innenlandsreiser der annet ikke er bestemt.

2.1 Bruk av egen bil
Bruk av egen bil tillates når det er billigste reisemåte, eller når annen reisemåte blir unødvendig byrdefull, eller når det er avtalt med forbundsledelsen på forhånd. Bruk av egen bil godtgjøres etter statens regulativ. Bompenger, ferjetakster og nødvendige parkeringsutgifter m.v. dekkes.

2.2 Reiseutgifter
På tjenestereise brukes det transportmiddel som er mest hensiktsmessig og som anses billigst. Forbundet dekker ordinære billettpriser, i alminnelighet honnørbillett for de over 67 år. Tilslutningstransporter dekkes på billigste måte. Drosje kan brukes dersom det foreligger sterke grunner for det.

2.3 Kostgodtgjørelse
Kostgodtgjørelse i forbindelse med tjenestereiser, herunder møter i forbundsstyret, godtgjøres til enhver tid etter statens regulativ. På tjenestereiser hvor kosten i sin helhet er dekket av arrangøren eller forbundsstyret, eller er inkludert i billettutgifter for reisen, kan kostgodtgjørelse ikke beregnes.

2.4 Nattillegg
Ulegitimert nattillegg på tjenestereiser dekkes til enhver tid etter statens regulativ. Legitimerte utgifter ut over statens regulativ til overnatting, dekkes etter regning. Det forutsettes at den reisende benytter alle former for honnørtilbud som blir tilbudt.
Hvor forbundet holder tilfredsstillende kvarter, har den tillitsvalgte plikt til å benytte dette.

2. Varighet
Reglementet gjelder fra.1.6.2017 og inntil Landsmøtet vedtar endringer eller et nytt.