Reglement

Økonomireglement for Politiets Pensjonistforbund  2023-2025

Reiseregulativ Gyldighetsområde

Regulativet gjelder for tillitsvalgte og alle andre medlemmer av PPF som utfører tjenestereiser i regi av forbundsstyret. Tilrettelagt skjema for reiseregning er lagt ut på PPF hjemmeside.

Reiseutgifter

PPF benytter skatteetatens satser til dekning av reiseutgifter på tjenestereise. På tjenestereise brukes det transportmiddel som er mest hensiktsmessig og som anses billigst. Bruk av egen bil tillates når det er billigste reisemåte, eller når annen reisemåte blir unødvendig byrdefull, eller når det er avtalt med forbundsledelsen på forhånd. Bompenger, ferjetakster og nødvendige parkeringsutgifter mv. dekkes. Drosje kan brukes dersom det foreligger sterke grunner for det.

Det er ikke tillatt å benytte seg av bonuspoeng opparbeidet gjennom reiser i regi av PPF til privat bruk. Bonuspoeng skal fortrinnsvis benyttes til nye tjenestereiser, og kan videre benyttes til oppgradering av tjenestereiser slik som oppgradering av flybilletter eller hotellrom, mat, inngang til lounge o.l.

Kostgodtgjørelse

PPF benytter skatteetatens satser til dekning av kostutgifter på tjenestereise. Måltider som dekkes av arrangøren eller forbundsstyret trekkes i fra på reiseregningen.

Nattillegg

Ulegitimert nattillegg på tjenestereiser dekkes til enhver tid etter skatteetatens satser. Legitimerte utgifter ut over skatteetatens satser til overnatting, dekkes etter regning. Det forutsettes at den reisende benytter rimelig overnatting når det er mulig. I de tilfeller hvor PPF har gjort avtale om overnatting, plikter medlemmet å følge denne.

Ikrafttreden

Reglementet gjelder fra 8.6.2023 og inntil Landsmøtet vedtar endringer eller et nytt.