Instruks for kontrollnemda

§ 1        Innledning og formål

 1. Kontrollnemda er et selvstendig og uavhengig organ som står direkte ansvarlig overfor Landsmøtet – jfr. vedtektens § 11.
 2. Nemda velges av Landsmøtet for 2 år og består av leder, to medlemmer med to varamedlemmer – jfr. vedtektens § 7 nr. 8.2.
 3. Nemda skal føre kontroll med at forbundsstyrets disposisjoner utføres på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med forbundets vedtekt, landsmøtevedtak og styrevedtak.

§ 2        Møter

 1. Kontrollnemda holder møte når lederen eller 2 av nemdas medlemmer finner det nødvendig.
 2. Møtene ledes av lederen eller i dennes fravær av den nemda har valgt som nestleder.
 3. Ved forfall innkalles varamedlem(er) slik at det alltid er tre medlemmer tilstede.
 4. Nemda skal føre protokoll fra sine møter. Protokollene underskrives av møtedeltakerne og sendes forbundsstyret.
 5. Kontrollnemda kan be om møte med forbundsleder og/eller forbundskasserer ved behov og for gjennomgang av godkjent årsregnskap før nemda skriver sin rapport.

§ 3        Innsynsrett

 1. Nemda har rett til å gjøre seg kjent med alle dokumenter som den mener å trenge for å kunne utføre sitt verv.
 2. Forbundsstyret og forbundskontoret har plikt til å sørge for at nemda får alle opplysninger som den mener å trenge for å kunne utføre sitt verv.
 3. Få tilsendt dagsorden samtidig med styrets medlemmer, samt protokoll når denne sendes til styrets medlemmer.

§ 4        Omfang og oppgaver

For å kunne ivareta formålene i § 1, skal nemda:

 1. Gjennomgå protokollen fra Landsmøte.
 2. Gjennomgå dagsorden og protokoll fra styremøtene.
 3. Kontrollere at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter og forbundets vedtekter. Få tilsendt dagsorden samtidig med styrets medlemmer, samt protokoll når denne sendes til styrets medlemmer.
 4. Kontrollere at den daglige ledelse og forbundsstyret følger opp de vedtak som er fattet.
 5. Gjennomgå forbundets årsberetning og årsregnskap og avgi årlig beretning om driften av forbundet til forbundsstyret innen 15. mars. Møte på forbundsstyrets møte når årsregnskapet behandles.
 6. Delta på Landsmøtet med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

 § 5        Landsmøtet

 1. Kontrollnemda skal fremlegge de årlige beretningene for Landsmøtet til godkjenning.
 2. Nemda skal gi uttalelse til Landsmøtet om årsoppgjøret og tilrå om resultatregnskap og balanse kan fastsettes som PPF sitt regnskap.

§ 6         Varighet

Denne midlertidige instruksen, vedtatt av forbundsstyret i møte nr. 2/2017, avløser instruksen av februar 2016. Dersom Landsmøtet 2017 ikke bestemmer noe annet trer den inn som gjeldende instruks fra 01.06.2017.