Instruks for valgkomiteen

§ 1 Innledning og formål

Valgkomiteen velges av Landsmøtet for 2 år og består av leder, 2 medlemmer med to varamedlemmer – jfr. vedtektens § 7 nr. 8.3. I komiteen bør så vidt mulig de forskjellige landsdeler samt begge kjønn være representert – jfr. vedtektens § 6. Valgkomiteen skal etter beste evne fremme forslag på dyktige kandidater til sentrale tillitsverv, som både kan og vil ivareta organisasjonens behov og bestemmelser om likestilling.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til Landsmøtet på kandidater til alle valg som ifølge vedtekten skal avgjøres i Landsmøtet med unntak av kandidater til valgkomiteen. Forbundsstyret fremmer forslag på kandidater til valgkomiteen.

§ 2 Arbeidsoppgaver

Valgkomiteen skal komme med forslag til kandidater til:

  1. forbunds; -leder, -nestleder, -sekretær, -kasserer og tre –styremedlemmer med to varamedlemmer til –styret,
  2. leder, to medlemmer og to varamedlemmer til Kontrollnemda,
  3. leder, to medlemmer med to varamedlemmer til Hederstegnutvalget

Valgkomiteen innhenter forslag til kandidater til forbundsstyret, Kontrollnemd og Hederstegnutvalget gjennom informasjonsskriv med tidsfrist for innsendelse av forslag. Forbundskontoret formidler dette informasjonsskrivet ut i organisasjonen. Komiteen kan ved behov selv også innhente råd fra organisasjonens ledd.

Det er meget viktig at komiteen vurderer organisasjonens situasjon og behov når de velger ut kandidater til sentrale tillitsverv.

Valgkomiteens forslag skal referere relevante opplysninger om kandidatene og være begrunnet. I tillegg skal innstillingen inneholde navn på alle forslag til kandidater som er foreslått innen den kunngjorte tidsfristen. Alle medlemmer som komiteen ønsker å fremme forslag på, skal på forhånd være forespurt om de er villig til å ta vervet. Valgkomiteens forslag oversendes forbundsstyret senest 4 uker før Landsmøtets åpning.

§ 3 Arbeidsplan og budsjett

Valgkomiteen skal innen 31.01 året etter Landsmøtet ha utarbeidet en arbeidsplan for sitt arbeid fram til den skal oversende sitt forslag til forbundsstyret – jfr. § 2 foran. Komiteen skal samtidig utarbeide et budsjett for sitt arbeid og sende det sammen med arbeidsplanen til forbundsstyret.

§ 4 Varighet

Denne instruksen avløser tidligere instruks gitt av forbundsstyret 29.09.2010 og er vedtatt av forbundsstyret 24.11.2015. Den trer i kraft fra 01.01.2016 og gjelder inntil forbundsstyret bestemmer noe annet. Instruksen er gitt med bakgrunn i vedtektens § 7 nr 8, § 10, § 6 og Landsmøtesak 6 nr. 6 2015.

Merknad fra forbundsstyret

I Landsmøtesak 6 nr. 6 2015 ble det gjort følgende vedtak:

 «Forbundsstyrets forslag til vedtak: Styret bes med bakgrunn i utvalgets forslag, om å foreta en gjennomgang av instruksen i samarbeid med Valgkomiteen samt vedta en justert instruksen som blir en enda bedre veiledning for både oppstart av og arbeidet i komiteen.

Vedtak: Forbundsstyrets vedtak enstemmig vedtatt.»

Med bakgrunn i dette vedtaket og med hjemmel i § 10 pkt. 1, ble det høsten 2015 igangsatt arbeide med et forslag til ny instruks, hvor valgkomiteen var invitert. Vi kom fram til enighet om forslag til ny instruks. I forbundsstyremøtet 24.11.2015 ble forslaget vedtatt og iverksatt fra 01.01.2016.

Forbundsstyret forslag til vedtak:

I hht Landsmøtevedtak i sak 6/2015 og vedtektens § 10 pkt.1 er ny instruksen for Valgkomiteen utarbeidet i samarbeid med Valgkomiteen og iverksatt fra 01.01.2016. Landsmøtet konstaterer at forbundsstyret har fulgt opp både vedtaket og vedtekten på en god måte.

Gjennomgått av Kyrre Stenbro.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger:

Egil Haaland, Kyrre Stenbro

Forslag fra forbundsformannen om at saken behandles sammen med sak 9­ – vedtektsendringer.  Enstemmig vedtatt.