Statutter for hederstegn

Statutter for Hederstegn

Statuttene ble sist endret i Landsmøte 8.6.2023.

§ 1 Politiets Pensjonistforbunds Hederstegn for fortjenstfullt virke i og for organisasjonen ble innstiftet av Landsmøtet i 1991.

§ 2 Hederstegnet kan tildeles forbundsmedlemmer som har vist særlig stor aktivitet i og interesse for organisasjonsarbeidet i PPF, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har oppnådd medlemmenes aktelse og tillit. I særlige tilfeller kan Hederstegnet også tildeles personer som gjennom lengre tid eller ved enkelte anledninger har ytt organisasjonen PPF særdeles store tjenester, og som for øvrig nyter almen tillit og respekt.

§ 3 Landsmøtet velger Hederstegnutvalg med leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. Leder har tale og forslagsrett under behandling av saker om hederstegn. Hederstegnutvalget velger selv sin sekretær.

§ 4 Hederstegnutvalget skal ha minst 1 – ett møte i året. Det føres protokoll fra møtene, som skal underskrives av alle tilstedeværende utvalgsmedlemmer. Utvalgets saker arkiveres i organisasjonens arkiv.

§ 5 Forslag på kandidater til Hederstegnet kan fremmes av lokallag/-foreninger og direktemedlemmer. Forslagene må være begrunnet og kommet utvalget i hende innen utgangen av januar måned. Hederstegnutvalget kan også selv fremme forslag på kandidater.

§ 6 Et diplom i glass og ramme undertegnet av forbundsleder og leder i hederstegnutvalget følger Hederstegnet.

§ 7 Tildeling av Hederstegnet skal foretas av Landsmøtet etter enstemmig innstilling fra Hederstegnutvalget, og skal inngå som eget punkt på dagsorden. I særskilte tilfeller kan hederstegn og diplom tildeles lokalt med orientering om dette til påfølgende Landsmøte.

§ 8 Statuttene for Hederstegnet fastsettes av Landsmøtet, og kan bare endres på samme måte som for vedtektsendringer bestemt.

§ 9 Disse statutter gjelder fra den dag de er vedtatt i Politiets Pensjonistforbunds Landsmøte.

Innstiftet av Landsmøtet 1991 og siden endret i Landsmøtene 1995, 1999, 2003, 2015 og 2023.