Statutter for hederstegn

§ 1   Politiets Pensjonistforbunds Hederstegn for fortjenstfullt virke i og for organisasjonen ble  innstiftet av Landsmøtet i 1991.

§ 2   Hederstegnet kan tildeles forbundsmedlemmer som har vist særlig stor aktivitet i og interesse for  organisasjonsarbeidet, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har oppnådd   medlemmenes aktelse og tillit.  I særlige tilfelle kan Hederstegnet også tildeles personer som gjennom lengre tid eller enkelte  anledninger har ytt organisasjonen særdeles store tjenester, og som for øvrig nyter almen tillit og respekt.

§ 3   Landsmøtet velger Hederstegnutvalg med leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.  Hederstegnutvalget velger selv sin sekretær.

§ 4   Hederstegnutvalget skal ha minst 1 – ett møte i året. Det føres protokoll fra møtene, som skal underskrives av alle tilstedeværende utvalgsmedlemmer. Utvalgets saker arkiveres i organisasjonens arkiv.

§ 5    Forslag på kandidater til Hederstegnet kan fremmes av lokallag/-foreninger og  direktemedlemmer. Forslagene må være begrunnet og kommet utvalget i hende innen  utgangen av   januar måned. Hederstegnutvalget kan også selv fremme forslag på kandidater.

§ 6    Et diplom i glass og ramme undertegnet av forbundsleder og leder i hederstegnutvalget   følger Hederstegnet.

§ 7    Tildeling av Hederstegnet skal foretas av Landsmøtet etter enstemmig innstilling fra  Hederstegnutvalget, og skal inngå som eget punkt på dagsorden. I særskilte tilfeller kan hederstegn og diplom tildeles lokalt med orientering om dette til påfølgende Landsmøte.

§ 8    Statuttene for Hederstegnet fastsettes av Landsmøtet, og kan bare endres på samme måte som for vedtektsendringer bestemt.

§ 9    Disse statutter gjelder fra den dag de er vedtatt i Politiets Pensjonistforbunds Landsmøte.

Vedtatt i Landsmøtet 7. juni 1995, i Landsmøtene 1999 og 2003 og 2015.