Normalvedtekter for PPFs lag og foreninger

Normalvedtekten sist endret i Landsmøtet 2017.

 • 1 ………………………………………………………………

er et/en partipolitisk nøytral/t lag/forening tilsluttet Politiets Pensjonistforbund.

 • 2. Lager/ foreningen skal:
 1. arbeide for det formålet som er fastlagt i Vedtekten for

Politiets Pensjonistforbund,

 1. organisere pensjonist og ektefelle/samboer, enke og     enkemann etter pensjonist og ansatte fra justissektoren, som medlemmer både lokalt og sentralt. Gjenlevende som selv ikke er pensjonist fra justissektoren, kan etter eget valg være medlem bare lokalt,
 2. ivareta medlemmenes økonomiske, helsemessige,        sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser,
 3. drive opplysningsarbeid blant medlemmene,
 4. bidra til å fremme et godt kameratskap,
 5. utføre de oppdrag organisasjonen gir,
 6. varsle adresseforandringer til Politiets Pensjonistforbund,
 7. h) foreta følgende innberetninger til Politiets Pensjonistforbund;

-hvem som til enhver tid er leder, øvrige styremedlemmer               og revisorer

-hvem som skal representere laget/foreningen på

Landsmøtet – jf. fullmakt(er)

-årsberetningen, protokollen fra årsmøtet og kopi av regn-     skapet innen 10. mars

-innen gitte frister svare på henvendelser fra forbunds-   kontoret (jf § 13 i Vedtekten for Politiets Pensjonistforbund).

§3 Utmeldelse av lag/forening

Utmeldelse av laget/foreningen må skje skriftlig til styret                   med minst 30 dagers varsel.

Tvist om medlemskap avgjøres av lagets styre.

     § 4 Lagets/foreningens organer er:

     a) årsmøtet

 1. b) medlemsmøte
 2. c) styret
 3. d) revisjon

     § 5 Medlemskontingenten – lokalt og sentralt

Medlemskontingenten lokalt og eventuelt fritak for den, fast-          settes av lagets/foreningens årsmøte.

Medlemskontingenten til Politiets Pensjonistforbund       fastsettes av Landsmøtet. I særlige tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra styret i lag/forening, frita et medlem for kontingent. Personer som får innvilget medlemskap etter 01.10. fritas for kontingenten i innmeldingsåret.

Kontingentene kreves inn av laget/foreningen. Frist for innbetaling av kontingent til Politiets Pensjonistforbund skal skje innen 31.05. Eventuell restkontingent innen 01.10.(jf. § 5 i Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund).

     § 6 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets//foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Forbundsstyret kan samtykke i at møtet holdes til annen tid.

Årsmøte innkalles med minst syv dagers varsel.

Styret skal kunngjøre dagsorden og de forslag som skal behandles innen den frist som er satt i fjerde setning.

Årsmøtet skal:

 1. behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på

dagsorden,

 1. behandle årsberetning og regnskap,
 2. fastsette lagets/foreningens kontingent,
 3. fastsette handlingsprogram og budsjett for kommende periode,
 4. velge styremedlemmer for 2 års varighet, slik;
 • leder, i år med liketall
 • nestleder, i år med oddetall
 • sekretær, i år med oddetall
 • kasserer, i år med liketall
 • et styremedlem, i år med oddetall
 • varamedlem(mer) i år med liketall

Antall medlemmer i styret kan i spesielle tilfeller fravikes.

 1. f) velge 2 revisorer med varamenn
 2. g) velge 2 medlemmer som underskriver årsmøtets protokoll sammen med dirigenten.

§ 7 Valg

Valg av styre og revisorer foregår ved skriftlig avstemning hvis noen forlanger det. For å bli valgt kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller ¼ av lagets/foreningens medlemmer skriftlig forlanger det. Forbundsstyret kan kreve ekstraordinært årsmøte. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 4 dagers varsel.

§ 9 Medlemsmøte

Medlemsmøte holdes når styret bestemmer det. Medlemsmøte sammenkalles normalt med minst 5 dagers varsel. Styret fastsetter dagsordenen. Denne kunngjøres samtidig med innkallelsen. Forslag fra medlemmene må sendes styret i forkant av møtet – jf § 12.

§ 10 Styret

Styret leder laget/foreningen i samsvar med normalvedtekten, vedtak og Vedtekten for Politiets Pensjonistforbund. Styret forvalter lagets/foreningens midler. Det kan til enhver tid kreve regnskapene forelagt seg. Forbundsstyret kan la organisasjonens kontrollnemd gjennomgå regnskapene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret kan ta opp et medlem fra et annet lag/forening under forbundet som assosiert medlem med møte og forslagsrett.

11 Ledelse av møter – sekretær og kasserer

Lederen leder lagets/foreningens møter. På årsmøte og medlemsmøter kan dirigent velges når lederen ønsker det eller når 2/3 av møtedeltakerne beslutter det.

Sekretæren fører møteprotokoll og korrespondanse i samråd med lederen.

Kassereren fører regnskapet. Styret legger frem revidert regnskap på årsmøtet. Styret bestemmer hvem som skal anvise regningene. Kontantbeholdningen bør være minst mulig og skal som hovedregel settes på konto.

§ 12 Saker til møter – vedtak

Sak(er) som ønskes behandlet på lagets/foreningens møter sendes skriftlig til styret. Når intet annet er bestemt i denne vedtekten, fattes alle vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget falt.

§ 13 Revisjon

Revisjonen skal gjennomgå lagets/foreningens regnskap, kontantbeholdning og konto(i) kritisk og tallmessig, minst en gang pr. år. Kontroll av kontantbeholdning, bankkonto(i) og verdipapirer skal finne sted til ubestemt tid. Verdikontroll og revisjonsantegnelse føres inn i en godkjent revisjonsprotokoll, forelegges styret og undertegnes av lederen.

§ 14 Oppløsning

Oppløses lag/forening skal dets/dens aktiva overtas av Politiets Pensjonistforbund til forvaring i 10 år. Dersom det innen denne tid ikke er dannet nytt/ny lag/forening, tilfaller midlene Politiets Pensjonistforbund. Dannes det innen nevnte tid nytt lag/forening i samme distrikt/særorgan og laget/foreningen godkjennes av Politiets Pensjonistforbund, skal midlene utleveres dette/denne. For lag/forening stiftet før Politiets Pensjonistforbund ble stiftet gjelder de lokale vedtekter for disse lag/foreninger.

§ 15 Utmeldelse

Utmeldelse av Politiets Pensjonistforbund må skje med 6 måneders varsel og må være vedtatt av minst 2/3 av lagets/foreningens medlemmer. Aktiva tilhører laget/foreningen.

§ 16 Tolking

Tolking av normalvedtekten og tvist om hvordan den skal forstås avgjøres med endelig vedtak av Landsmøtet i Politiets Pensjonist- forbund.

§ 17 Endring

Endring av normalvedtekten kan bare foretas av Landsmøtet i Politiets Pensjonistforbund med 2/3 flertall. Lokal tilpasning av normalvedtekten som lagets/foreningens vedtekt, besluttes av årsmøtet dersom det ikke medfører prinsipielle endringer.

Vedtekten sist endret i Landsmøtet 2017.