Vedtekter PPF

Politiets Pensjonistforbund ble konstituert 7. januar 1986
Vedtekten ble vedtatt i Landsmøtet 6. oktober 1987 og sist i Landsmøtet 1. juni 2017

§ 1 Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er Politiets Pensjonistforbund (PPF).

§ 2 Organer

 1. Landsmøtet
 2. Forbundsstyret
 3. Lokale lag og foreninger

Forbundets kontrollnemd velges av Landsmøtet og er et selvstendig og uavhengig organ som står direkte ansvarlig overfor Landsmøtet – jfr. § 7 pkt. 8.2 og § 11.

§ 3 Formål – virksomhet

Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, som har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjonsgrener og institusjoner under Justisdepartement- og beredskapsdepartementet, for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helsemessige, kulturelle og velferdsmessige interesser. Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter organisasjonens formål.

§ 4 Medlemskap – lag og foreninger

Som medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas pensjonister som omfattes av formålsparagrafen § 3. Som pensjonist regnes også ektefelle/samboer, enke og enkemann etter pensjonist og ansatt og pensjonist med en vesentlig del av sin yrkestid, se §3. og som et lag/forening vil ta opp som medlem. Medlemskap i organisasjonen oppnås normalt gjennom lokal forening/lag.

Direkte medlemskap kan innvilges av forbundsstyret /forbundskontoret. Tvist om medlemskap kan påklages til Landsmøtet. PPF består av de til enhver tid bestemte antall lag og foreninger fordelt på alle politidistrikter og særorgan. I politidistrikt hvor det er flere lag og foreninger, skal lederne for disse konstituere seg som en gruppe med en leder når det gjelder fellessaker som skal tas opp med politidistriktets ledelse.

Administrasjonsgrenser og institusjoner, jfr. § 3, kan ha egne lokalavdelinger.

Forbundsstyret kan bestemme at en annen inndeling skal benyttes der dette er ønskelig og hensiktsmessig. En lokalavdeling skal ha minst 20 medlemmer. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak. Forbundskontoret sender ut sin medlemsoversikt pr 01.01 og 30.06 til hvert lag/forening for kontroll/oppdatering og retur.

§ 5 Kontingent

Landsmøtet fastsetter kontingenten. Etterlatte og ektefelle/samboer betaler ½ kontingent. I særlige tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra styret i lokalt lag/forening, frita et medlem for kontingent.

For å dekke uforutsette forpliktelser kan Landsmøtet bestemme ekstrakontingent for en nærmere fastsatt tid. Personer som får innvilget medlemskap etter 01.10 fritas for kontingenten for innmeldingsåret. Kontingenten skal være innbetalt i hht redegjørelsen på forbundets kontingentblankett til forbundet innen 31.05.

Eventuell restkontingent på samme måte innen 01.10.

§ 6 Likestilling

Politiets Pensjonistforbund skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestillingslovens formål på best mulig måte – jf. likestillingslovens § 14.  Lag og foreninger som får tildelt flere delegater til landsmøtet, plikter, så langt det er mulig, å fordele disse i forhold kjønn og stillingskategori.

§ 7 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og holdes hvert 2. år. Tid og sted bestemmes av forbundsstyret, og Landsmøtet innkalles med minst 6 måneders varsel. Landsmøtet består av representanter fra de lokale avdelinger. Hvert lag/ forening har rett til 1 – en representant for hver påbegynt 100. registrerte betalende medlem i forbundet. Representanten(e) skal vare utstyrt med fullmakt underskrevet av to i styret for laget/ foreningen. Fullmaktene sendes organisasjonen innen den tid som forbundsstyret fastsetter.

Fullmaktene kontrolleres av en fullmaktskomité, valgt av forbundsstyret. Komiteen legger sin innstilling fram for Landsmøtet til behandling.

Forslag fra lag/forening og direkte tilsluttet enkeltmedlem, må sendes forbundsstyret senest 3 måneder før Landsmøtet holdes. Forbundsstyret sender forslag til dagsorden, forretningsorden og innkomne forslag til lag/forening minst 1 1/2 måned for Landsmøtet holdes.

Ved avstemning i Landsmøtet har hver representant l – en stemme. Sakene blir avgjort med stemmeflertall, med unntak av de saker hvor et bestemt flertall er vedtektsfestet. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Forbundsstyrets medlemmer deltar i Landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett, men har ikke stemmerett i sak som gjelder ansvarsfrihet for vedtak i forbundsstyret. Det føres protokoll over forhandlingene i Landsmøtet.

Landsmøtet skal:

 1. ta stilling til representantenes fullmakter,
 2. vedta dagsorden og forretningsorden,
 3. velge Landsmøtets dirigenter og sekretærer. Dirigentene og sekretærene kan ikke være medlem av    forbundsstyret eller av kontrollnemda. Velge represent   anter som sam men med dirigenter og sekretærer under-   skriver protokollen.
 4. behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp dagsorden,
 5. fastsette kontingent og vedta budsjett og regnskap,
 6. fastsette økonomireglement, herunder godtgjørelse til   tillitsvalgte, skyss- og kostgodtgjørelse,
 7. avgjøre tvistespørsmål, inkludert tolking av vedtekter,
 8. velge:

8.1. leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt 3 – tre styremedlemmer og 2 –
to varamedlemmer til styret,
8.2. leder og 2 medlemmer med to varamedlemmer til kontrollnemd,
8.3. leder og 2 medlemmer med to varamedlemmer til valgkomitè
8.3.1. valgkomiteens medlemmer kan ikke innstille seg selv til tillitsverv i
kompetente organer, unntatt er som medlem av valgkomiteen,

8.4. leder og 2 medlemmer med to varamedlemmer til hederstegnutvalg,

9. foreta vedtektsendringer,
10. vedta normalvedtekt og statutter,
11. vedta handlingsplan for kommende periode,
12. godkjenne samarbeidsavtaler, jfr. § 3 og § 10 pkt.14,
13. for øvrig ta seg av alt som følger av at Landsmøtet er organisasjonens
øverste myndighet.

§ 8 Ekstraordinært Landsmøte

Ekstraordinært Landsmøte innkalles av forbundsstyret med minst 14 dagers varsel når spesielle saker gjør det nødvendig, eller lag/foreninger som dekker minst halvdelen av organisasjonens medlemmer, krever det. Representasjon til ekstraordinært Landsmøte velges etter § 7.

Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle og fatte vedtak som har foranlediget innkallelsen.

§ 9 Forbundsstyret

Politiets Pensjonistforbund ledes av et forbundsstyre på 7 – sju medlemmer med 2 – to varamedlemmer.  Forbundsstyret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og minst tre styremedlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  Dersom både leder og nestleder har forfall velger forbundsstyret en møteleder.  Møte i forbundsstyret holdes når lederen finner det påkrevet eller når et flertall i forbundsstyret krever det.

Mindretallet i forbundsstyret har klagerett til Landsmøtet i saker som angår tvist om medlemskap og tolkningstvister av vedtekter. Det føres protokoll over møter i forbundsstyret.

§ 10 Forbundsstyrets oppgaver

1. lede organisasjonens daglige virksomhet i samsvar med vedtekt og
Landsmøtets vedtak,
2. fatte vedtak i alle saker hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er tillagt Landsmøtet,
3. forvalte organisasjonens midler i samsvar med Landsmøtets vedtak,
4. innkalle Landsmøtet til ordinære og ekstraordinære møter, samt forberede
de saker som skal behandles,
5. oppnevne utvalg/komiteer og fastsette deres mandat,
6. fastsette en annen organisatorisk inndeling, jfr. § 4,
7. innvilge direkte medlemskap,
8. frita et medlem for kontingent etter forslag fra styret i lag/forening
9. fastsette tid og sted for Landsmøtet,
10. fastsette layout og utgi medlemsbladet minimum fire ganger i året,
11. engasjere redaktør til medlemsbladet i Landsmøte- perioden,
12. utarbeide og revidere instrukser for sekretær og kasserer i samarbeid
med kontrollnemda,
13. engasjere nødvendig kontorhjelp,
14. inngå foreløpige samarbeidsavtaler, jfr. § 3,
15. forbundsstyret kan foreslå andre tema til landsmøtet i tillegg til de
vedtektsfestede sakene.
16. godkjenne forbundets årsberetning,
17. påse at Retningslinjene for Pensjonistnettverket blir fulgt opp i de lag og
foreninger som har ønsket ordningen.

§ 11 Kontrollnemda Nemda skal:

 1. fungere som et selvstendig uavhengig organ og stå direkte ansvarlig overfor Landsmøtet,
 2. påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med de vedtak som er fattet og forbundets vedtekt,
 1. ha tilsendt dagsorden og protokoll fra styremøtene,
 2. kontrollnemda kan be om møte med forbundsleder og   forbundskasserer for gjennomgang av godkjent årsregnskap før nemda skriver sin rapport,
 3. avgi årlig beretning om driften av forbundet til forbundsstyret samt forelegge beretningene for  Landsmøtet til godkjenning,

6.   delta på Landsmøtet med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§ 12 Revisjon

Revisjonen i Politiets Pensjonistforbund utføres av registrert revisor. Forbundsstyret inngår avtale mellom registrert revisor og forbundet. Revisjon skal foretas i samsvar med lov, forskrift, god revisjonsskikk og etterlevelse av etiske krav for gjennomføringen. Forbundsstyret utarbeider årlige regnskap som underskrives og forelegges revisor til godkjenning. Kontrollnemdas årsberetning skal vedlegges regnskapet før det leveres til revisor. De årlige revisjonsberetningene i perioden skal forbundsstyret forelegge Landsmøtet til endelig godkjenning.

 § 13 Tilsluttede lag/foreningers plikter

De tilsluttede lag/foreninger plikter å innberette til forbundsstyret:

 1. hvem som til enhver tid er leder og tillitsvalgte,
 2. hvem som er valgt som representant(er) til Landsmøtet,
 3. årsberetningen, referat fra årsmøtet og kopi av regn-   skapet innen 10. mars,
 4. innen gitte frister svare på henvendelser fra forbunds-  kontoret.

For øvrig vises det til normalvedtekten for lag/foreninger i Politiets Pensjonistforbund.

§ 14 Uravstemning

Uravstemning skal holdes når Landsmøtet bestemmer det eller når lag/foreninger som dekker minst halvdelen av organisasjonens medlemmer krever det.

§ 15 Oppløsning

Politiets Pensjonistforbund kan bare oppløses når Landsmøtet med 2/3 flertall har gjort vedtak om det og etter at medlemmene med 2/3 flertall ved uravstemning har gitt forslaget tilslutning. Landsmøtet bestemmer også i tilfelle hvordan organisasjonens midler skal brukes. Midler fra oppløst lag/forening forvaltes av organisasjonen i 10- ti år. Dersom det ikke innen denne tid dannes nytt lag/forening, er midlene å betrakte som organisasjonens.

§ 16 Tilslutning til andre organisasjoner

Politiets Pensjonistforbund kan bare tilsluttes partipolitisk nøytrale organisasjoner med samme formål. Tilslutning og utmelding av slik organisasjon krever vedtak av Landsmøtet med minst 2/3 flertall og etter at uravstemning har funnet sted.

§ 17 Tvister

Tolking av denne vedtekt behandles av forbundsstyret og avgjøres av Landsmøtet.

§ 18 Vedtektsendring

Endring av denne vedtekt kan bare foretas av Landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendring fremsettes i samsvar med bestemmelsene i § 7. Det samme gjelder for endring av normalvedtekten.

§ 19 Ikrafttreden

Denne vedtekt er vedtatt i Landsmøtet 6. oktober 1987, og trer i kraft fra samme dato. Vedtekten er endret i Landsmøtet 2. juni 1993, i Landsmøtet 7. juni 1995, i Landsmøtet 27. mai 1997, i Landsmøtet 24. juni 1999, i Landsmøtet 13. juni 2001 og i Landsmøtet 17. juni 2003, i Landsmøtet 26. mai 2009, i Landsmøtet 4. juni 2013, og i Landsmøtet 2015 og i Landsmøtet i 2017