Er du gullenkemann?

(Noen sitater fra foredraget til adv. Jan Erling Nilsen på OPPF’s medlemsmøte 7.5. og fra Utdanningsnytt).

Gullenkepensjon har til nå vært forbeholdt kvinner og innebærer at enker etter menn, som ble innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 01.10.76, har fått etterlattepensjonen samordnet på en mer fordelaktig måte enn andre etterlatte pensjoner.

Bakgrunnen for lovendringen var at EFTA-domstolen 30. oktober 2007 kom til at den norske praksisen av i strid med EUs likestillingsdirektiv.

Rett til enkemannspensjon fra Statens Pensjonskasse ble innført 01.10.76. Fra samme dato innførte man reglene avkorting i pensjonen for egen inntekt. Enker etter menn som var innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 01. oktober 76, fikk beholde retten til uavkortet pensjon. Det gjaldt derimot bare enker – ikke enkemenn.

Enkemannspensjon har således, siden den ble innført i 1976, alltid vært inntektsredusert. Siden menn ofte har tjent mer enn kvinner, har inntektsreduksjonen ført til at det ikke har kommet noe til utbetaling fra den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dette har igjen ført til at enkemenn, som har henvendt seg til konens pensjonsordning, kan ha fått opplyst at det ikke er noe vits å søke fordi det likevel ikke kommer noe til utbetaling.

Hvem er gullenkemann?

For å bli gullenkemann må følgende vilkår være oppfylt:

– Du må være født før 1. januar 1955,
– Avdøde ektefelle må ha vært innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning første gang før 01.10.76.
– Ekteskapet må ha vært inngått før 1. januar 2010.
– Du må ikke ha inngått nytt ekteskap.

Gullenkepensjon innebærer som nevnt at etterlattepensjonen ikke skal samordnes med egen inntekt og at enkepensjonen ikke skal samordnes med egenopptjent tilleggspensjon i tjenestepensjon.

For å få enke- /enkemannspensjon må man være formelt gift eller registrert partner.

Jeg gjør oppmerksom på at også fraskilte menn, kan være gullenkemenn. Vilkårene er at du ikke er gift på nytt (du kan godt være samboer), at ekteskapet varte minst 10 år og at du var fylt 45 år på skilsmissetidspunktet.

Hvordan søker man og hvor søker man?

Mange av våre medlemmer har hatt ektefeller som har vært innmeldt i kommunale tjenestepensjonsordninger som KLP eller andre kommunale pensjonskasser. De kommunene eller fylkeskommunene som ikke har egen pensjonskasse eller som ikke er med i KLP, har sine offentlige tjenestepensjonsordninger i enten Vital eller Storebrand.

Jobbet din kone/registrert partner i helsevesenet eller i kommuner/fylkeskommuner, var hun sannsynligvis medlem i en av disse ordningene. Var hun lærer eller jobbet i staten, var hun medlem av Statens Pensjonskasse.

Det kan være at du allerede i dag har etterlattepensjon fra disse tjenestepensjonsordningene, men er du gullenkemann skal disse omregnes og du skal ha etterbetaling. Du må selv sørge for å fremsette krav om det.

Fikk du i sin tid beskjed om at det ikke hadde noen hensikt å søke fordi pensjonen ville blitt så ervervsredusert at det ikke ville komme noe til utbetaling, må du søke nå.

Til slutt Dette var en kort orientering om gullenkepensjon og dekker ikke unntaksregler som står i lov om statens pensjonskasse eller i Hovedtariffavtalen. Ikke stol på tjenestepensjonsordningen setter i gang med å utbetale din enkemannspensjon. Det er ikke engang sikkert at pensjonsordningen vet om du har en pensjonsrett, så du rådes til å fremsette kravet selv. Du kan lese mer om disse nye reglene på SPK.no eller KLP.no

Kjell R. Bjerke
Forbundsleder