Retningslinjer for Pensjonistnettverket

1. Formål

Retningslinjene skal sikre at det i de av Politiets Pensjonistforbunds lag og foreninger som ønsker det, er organisert et frivillig pensjonistnettverk. Pensjonistnettverket skal fungerer som et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og deres familier som ønsker det. Støtte kan gis som; besøk, samtale, transportbistand til lege, tannlege, innkjøp og til sosiale sammenkomster. Dette gjelder også når medlemmet trenger hjelp til behandling av lidelser av mer traumatisk karakter eller andre problematiske utfordringer, se pkt. 2.3 3. avsnitt og 5 2. avsnitt.

Bakgrunn: Landsmøtet 2015 vedtok enstemmig: «Målsettingen må være å få utredet et system, gitt nødvendig opplæring og implementert dette lokalt innen utgangen av 2016.» Forbundsstyret fulgte opp med å opprette en arbeidsgruppe høsten 2015 for å utrede og komme med forslag til en praktikabel ordning. Arbeidsgruppens rapport er behandlet i forbundsstyret og har vært drøftet i to ledersamlinger i 2016. Forslaget om å opprette et pensjonistnettverk i PPF har fått bred tilslutning i organisasjonen.

2. Organisering

2.1       Generelt

Pensjonistnettverk etableres i alle lag og foreninger som ønsker det. Pensjonistnettverket er et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og medlemmers nærmeste familie når de har hverdagslige behov eller har vært utsatt for særlig belastende hendelser eller situasjoner. Nettverksmedarbeideren kan også på eget initiativ ta kontakt med berørt medlem/familie. Nettverksmedarbeideren skal fungere som støtte og veileder for den som trenger hjelp. Han/hun bør være personlig egnet herunder ha tillit blant medlemmene.

2.2       Forkortelser

Pensjonistnettverk (PNV), nettverksmedarbeider (NVM), nettverksleder (NVL) og kontaktperson (KP).

2.3       Organisering

PNV er frittstående, men antall frivillige, egnede nettverksmedarbeidere(NVM) fastsettes av styret i laget/foreningen. Styret har ansvaret for etableringen og samler inn forslag til aktuelle kandidater blant medlemmene og organiserer valg. Styret utpeker hvem av NVM som skal være nettnettverkslederen (NVL). Det skal være tilstrekkelig mange NVM til at PNV kan fungere etter sitt formål, og slik at belastningen på den enkelte NVM/NVL ikke blir for stor.  NVL har ansvaret for å organisere arbeidet og bekjentgjøre ordningen blant lagets/foreningens medlemmer.

NVL bør sørge for å ha oversikt over hvilke hjelp som er mulig å få gjennom det offentlige.

I politidistrikt hvor det er flere lag/foreninger konstituerer NVL seg med en av dem i rollen som KP. NVL i det største laget/foreningen har ansvaret for at dette gjennomføres og iverksette. KP har den direkte kontakt med politidistriktet HMS-leder etter avtale og ved behov. Dersom noen av de som pensjoneres og blir medlemmer trenger hjelp/oppfølging, skal KP bringe denne informasjonen til vedkommende NVL som overtar ansvaret for oppfølgingen. I slike forhold bør KP og HMS-leder også avklare hva slags hjelp og i hvilke forhold tidligere arbeidsgiver kan tilby faglig hjelp. Ved særorganene er det NVL som er KP og forholder seg til organets HMS-rådgiver.

3. Tillit og fortrolighet

PNV-ordningen bygger på tillit og fortrolighet. I tillegg må det vises den største fortrolighet om det som NVM får kjennskap til gjennom sitt verv. Det er forutsatt at PNV-ordning fungerer som en selvstendig ordning uavhengig av styret og har ikke rapporteringsplikt om fortrolig informasjon til styret – jfr. 6.

4. Opplæring

KP-ene i politidistriktene og NVL/KP ved særorganene skal gis tilbud om tilstrekkelig opplæring. PPF i samarbeid med POD organiserer denne opplæringen.

5. Ekstern og faglig bistand

NVM skal i samråd med NVL i tvilstilfeller vurdere om de har tilstrekkelig kompetanse til å bistå, og ved behov anbefale ekstern bistand fra kompetent fagperson/-miljø. Foretar NVM slik kontakt på vegne at den det gjelder, må det helt klart fremgå hvem som tar de økonomiske konsekvensene – jfr. pkt. 2.2 3. avsnitt.

Gjelder dette forhold som skriver seg fra tjenesten og KP ikke har fått avklart nødvendig hjelp fra HMS-leder/politidistriktet, kontaktes PPF for hjelp til faglig bistand. Før slik kontakt tas, skal dette være avklart med den som trenger hjelp. De økonomiske konsekvensene ved bruk av ekstern bistand i slike tilfeller, avklares med PPF.

6. Rapportering

NVL orienter styret om forhold knyttet til PNV. NVL skal hvert år utarbeide en årsrapport til styret.  Rapporten skal gi informasjon om PNVs oppgaver siste år, arbeidsbyrden og tidsforbruk m.m.  Det skal ikke rapporteres på informasjon som er gitt i fortrolighet.

Vedtatt i forbundsstyremøte nr. 6/2016 –  29.11.2016.

Kyrre Stenbro
Forbundsleder